ISMS je efektívny zdokumentovaný systém riadenia a správy informačných aktív s cieľom eliminovať ich možnú stratu alebo poškodenie tým, že:

 • sú určené aktíva, ktoré sa majú chrániť
 • sú zvolené a riadené možné riziká bezpečnosti informácií
 • sú zavedené opatrenia s požadovanou úrovňou záruk a tie sú kontrolované.

V rámci našich služieb poskytujeme v oblasti Systému riadenia informačnej bezpečnosti (ISO 27001 – ISMS) služby na úrovni:

 • Implementácie ISMS
 • Konzultácie k ISMS
 • Auditov ISMS

Informačná bezpečnosť môže byť definovaná aj ako súbor opatrení a postupov na ochranu vašich informačných aktív (dokumenty, záznamy, e-mail, elektronické súbory, služby, databázy, …)

Ako celok obsahuje opatrenia definované normou so zameraním na:

 • Základnú politiky informačnej bezpečnosti
 • Organizačnú bezpečnosť
 • Personálnu bezpečnosť
 • Riadenie informačných aktív
 • Riadenie prístupov
 • Šifrovanie a kryptografiu
 • Fyzickú bezpečnosť a bezpečnosť prostredia
 • Bezpečnosť prevádzky
 • Komunikačnú (sieťovú) bezpečnosť
 • Akvizíciu, vývoj a údržbu informačných systémov
 • Riadenie vzťahov s dodávateľmi
 • Riadenie incidentov informačnej bezpečnosti
 • Riadenie kontinuity
 • Riadenie súladu

Prínosy zavedenia a certifikácie ISMS:

 • Prechod od nesystémového a neuceleného riadenia bezpečnosti k bezpečnosti riadenej a komplexnej
 • Efektívne riadenie investícií vkladaných do bezpečnosti
 • Inventúra vlastných aktív, ich ocenenie a klasifikácia
 • Riadené odstránenie alebo zníženie rizík v oblasti informačných systémov
 • Zavedenie systémového a systematického prístupu pri používaní IT / IS
 • Zvýšenie povedomia a zodpovednosti zamestnancov pri práci s informáciami
 • Naplnenie legislatívnych požiadaviek
 • Zvýšenie dôveryhodnosti pre partnerov
 • Trvalé monitorovanie a zlepšovanie systému riadenia bezpečnosti informácií (ISMS)
 • Konkurenčná výhoda, kultivácia image a firemnej kultúry