Nami poskytované služby sú smerované primárne do bezpečnostných procesov a technológií. Poskytujeme služby v rozsahu od vstupných nezávislých konzultácií až po zabezpečenie certifikačného resp. výstupného auditu.

Poskytujeme konzultácie k jednotlivým oblastiam informačnej / kybernetickej bezpečnosti, GDPR alebo vieme zabezpečiť celý proces implementácie, či už podľa normy ISO 27001 ISMS, v súlade so znením podľa Zákona o kybernetickej bezpečnosti alebo požiadaviek GDPR.

V rámci implementácie sú identifikované všetky prvky, ktoré vstupujú do informačnej / kybernetickej bezpečnosti, je spracovaná analýza rizík a plán zvládania rizík, sú spracované bezpečnostné smernice v nižšie uvedenom rozsahu, sú zrealizované interné audity, spracované povinné záznamy (SOA, preskúmanie manažmentom, správa z analýzy rizík, …) a pod.

Naším cieľom je, aby výsledkom našej práce bolo nie len úspešné zvládnutie certifikačného auditu alebo auditu kybernetickej bezpečnosti organizáciou, ale aj schopnosť organizácie aj naďalej zvládať nástrahy informačnej / kybernetickej bezpečnosti bez vážnejšieho dopadu.

V skratke:

 • Ľudia sú vyškolení a vedia čo majú robiť
 • Opatrenia sú implementované, sú monitorované, kontrolované a fungujú efektívne
 • Technológie pracujú podľa stanovených požiadaviek a sú pravidelne udržiavané
 • SLA a NDA sú podľa vašich potrieb
 • Súlad s legislatívou je zabezpečený

A keby niečo, tak vieme čo treba urobiť!

V oblasti informačne / kybernetickej bezpečnosti sa venujeme procesom zameraným na:

Organizačnú bezpečnosť

 • Určenie bezpečnostných rolí a kompetencií
 • Vytvorenie a implementácia organizačných procesov (preskúmanie manažmentom, SOA, …)
 • Integrácia bezpečnosti do prostredia organizácie

Riadenie informačných aktív

 • Identifikácia primárnych a podporných aktív a ich garantov
 • Identifikácia väzieb medzi primárnymi a podpornými aktívami
 • Hodnotenie aktív (Dôvernosť, Integrita, Dostupnosť)
 • Manipulácia a označovanie informačných aktív
 • Likvidácia informačných aktív

Riadenie rizík

 • Definovanie akceptovateľnej miery rizika
 • Stanovenie metodiky a realizácia Business Impact Analysis (BIA)
 • Stanovenie metodiky a realizácia Analýzy rizík
 • Návrh a spracovanie plánov zvládania rizík
 • Spracovanie rizikových scenárov a definícia súvislostí
 • Identifikácia bezpečnostných opatrení
 • Identifikácia a hodnotenie bezpečnostných hrozieb a zraniteľností
 • Posúdenie vplyvu (GDPR)

IT bezpečnosť

 • Zabezpečenie sietí
 • Zabezpečenie PC a notebookov
 • Bezpečnosť serverov a databáz (CMDB)
 • Bezpečnosť vývoja a testovania
 • Zabezpečenie mobilných zariadení
 • Šifrovanie a prenos údajov
 • Riadenie prístupov a správa identít
 • Zálohovanie
 • Logovanie
 • Monitoring a vyhodnocovanie

Fyzickú bezpečnosť

 • Obvod fyzickej bezpečnosti
 • Bezpečnostné zóny
 • Opatrenia a postupy
 • Implementácia fyzickej bezpečnosti

Personálnu bezpečnosť

 • Požiadavky na výber zamestnancov
 • Postup pri výbere personálu
 • Zabezpečenie pred podpísaním zmluvy
 • Bezpečnosť počas zamestnania
 • Zabezpečenie pri ukončení zamestnania
 • Bezpečnosť externých zamestnancov a subjektov

Riadenie incidentov

 • Určenie kategórií incidentov
 • Určenie práva povinností jednotlivých rolí v procese zvládaniea incidentu
 • Určenie procesu zvládania incidentu (oznámenie, reakcie, opatrenia, …)
 • Spôsoby oznamovania incidentov v zmysle legislatívy (GDPR, Kybernetický zákon)
 • Vyhodnotenie a overenie efektívnosti nápravných opatrení

Riadenie kontinuity – BCM

 • Identifikácia kritických aktív a kritických procesov
 • Plán obnovy IT
 • Kontroly a testovanie

Riadenie dodávateľov (Optimalizácia a účinnosť SLA)

 • Identifikácia významných dodávateľov
 • Preskúmanie SLA s ohľadom na požiadavky a potreby spoločnosti
 • Zosúladenie SLA s plánom obnovy IT
 • ..

Súlad

 • Zabezpečenie súladu s legislatívou
 • Zabezpečenie súladu s príslušnou normou