Námi poskytované služby jsou zaměřeny především na bezpečnostní procesy a technologie. Poskytujeme služby od in-in nezávislých konzultací až po zajištění certifikace nebo výstupního auditu.

Poskytujeme konzultace o jednotlivých oblastech informací / kybernetické bezpečnosti, GDPR nebo můžeme zajistit celý proces implementace, ať už podle ISO 27001 ISMS, v souladu se zněním zákona o kybernetické bezpečnosti a požadavky GDPR.

V rámci provádění jsou identifikovány všechny prvky, které vstupují do informací / kybernetické bezpečnosti, jsou zpracovány analýzy rizik a plán řízení rizik, bezpečnostní pokyny jsou zpracovávány v rozsahu uvedeném níže, provádějí se interní audity, jsou zpracovávány povinné záznamy (SOA, přezkum řízení, zpráva o analýze rizik atd.).

Naším cílem je, aby naše práce vedla nejen k úspěšnému zpracování certifikačních nebo kybernetických auditů, ale také ke schopnosti organizace pokračovat v řízení úskalí informací / kybernetické bezpečnosti bez vážnějšího dopadu.

Ve zkratce:

 • Lidé jsou vyškoleni a vědí, co mají dělat
 • Opatření jsou prováděna, monitorována, kontrolována a účinně fungují
 • Technologie fungují v souladu se stanovenými požadavky a jsou pravidelně udržovány
 • SLA a NDA jsou podle Vašich potřeb
 • Dodržování právních předpisů je zajištěno

A když už, tak víme, co dělat!

V oblasti informací / kybernetické bezpečnosti se zaměřujeme na procesy zaměřené na:

Organizační bezpečnost

 • Určení bezpečnostních rolí a kompetencí
 • Tvorba a implementace organizačních procesů (management review, SOA, …)
 • Integrace zabezpečení do prostředí vaší organizace

Správa informačních aktiv

 • Identifikace primárních a podpůrných aktiv a jejich ručitelů
 • Identifikace vazeb mezi primárním a podpůrným aktivem
 • Hodnocení majetku (důvěrnost, integrita, dostupnost)
 • Nakládání s informačními aktivy a jejich označování
 • Likvidace informačních aktiv

Řízení rizik

 • Definování přijatelné úrovně rizika
 • Stanovení metodiky a implementace analýzy dopadu podnikání (BIA)
 • Stanovení metodiky a implementace analýzy rizik
 • Návrh a zpracování plánů řízení rizik
 • Zacházení s rizikovými scénáři a definice kontextu
 • Identifikace bezpečnostních opatření
 • Identifikace a hodnocení bezpečnostních hrozeb a zranitelných míst
 • Posouzení dopadů (GDPR)

Bezpečnost IT

 • Zabezpečení sítě
 • Zabezpečení PC a notebooku
 • Zabezpečení serveru a databáze (CMDB)
 • Bezpečnost vývoje a testování
 • Zabezpečení mobilních zařízení  
 • Šifrování a přenos dat
 • Řízení přístupu a správa identit
 • Zálohování
 • Protokolování
 • Monitorování a hodnocení
 • ….

Fyzické zabezpečení

 • Obvod fyzického zabezpečení
 • Bezpečnostní zóny
 • Opatření a postupy
 • Implementace fyzické bezpečnosti

Osobní bezpečnost

 • Požadavky na výběr zaměstnanců
 • Postup výběru zaměstnanců
 • Zabezpečení před podpisem smlouvy
 • Bezpečnost při práci
 • Ukončení pracovního poměru
 • Bezpečnost externích pracovníků a subjektů

Správa incidentů

 • Určení kategorií incidentů
 • Určení práva na povinnosti jednotlivých rolí v procesu řízení incidentů
 • Určení procesu řízení incidentů (oznámení, odpověď, akce, …)
 • Metody hlášení incidentů podle právních předpisů (GDPR, Cyber Law)
 • Hodnocení a ověřování účinnosti nápravných opatření

Správa kontinuity – BCM

 • Identifikace kritických aktiv a kritických procesů
 • Plán obnovy IT
 • Kontroly a testování

Řízení dodavatelů v oblasti optimalizace a efektivity SLA)

 • Identifikace významných dodavatelů
 • Přezkum SLA s ohledem na požadavky a potřeby společnosti
 • Sladění SLA s plánem obnovení IT

Konzistence

 • Zajištění souladu s právními předpisy
 • Zajištění souladu s příslušnou normou