Konzultácia, poradenstvo a implementácia manažérskych systémov ISO, vykonávanie interných auditov, vykonávanie dodavatelskych auditov na overenie plnenia legislativnych povinnosti dodavatelmi

STN ISO/IEC 27001:2013 SMIB Systém manažérstva informačnej bezpečnosti

Táto medzinárodná norma bola pripravená s cieľom poskytnúť model na zostavenie (návrh), implementáciu, prevádzku, monitorovanie a zlepšovanie Systému manažérstva informačnej bezpečnosti (Information Security Management System (SMIB). Prijatie SMIB by pre organizáciu malo byť strategickým rozhodnutím. Koncepcia a implementácia SMIB organizácie sú ovplyvnené podnikovými potrebami a cieľmi, bezpečnostnými požiadavkami, používanými procesmi a veľkosťou a štruktúrou organizácie. Predpokladá sa, že tieto faktory a ich podporné systémy sa časom menia. Očakáva sa, že implementácia SMIB musí byť vykonaná v rozsahu, ktorý je v súlade s potrebami organizácie, napr. jednoduchá situácia si vyžaduje jednoduché riešenie SMIB. Táto medzinárodná norma môže byť využitá aj na ohodnotenie zhody zainteresovanými internými alebo externými stranami.

STN EN ISO 9001:2009 SMK Systém manažérstva kvality

Normy ISO súboru 9000 poskytujú organizáciám príležitosť zvýšiť hodnotu svojich činností a trvalo zlepšovať svoju výkonnosť tým, že zamerajú svoju pozornosť na hlavné procesy. Normy podčiarkujú úzke väzby medzi systémami manažérstva kvality a procesmi v organizáciách a podčiarkujú nevyhnutnosť trvalého zlepšovania. Výsledkom má byť nasmerovanie ich používateľov na dosahovanie podnikateľských úspechov vrátane spokojnosti zákazníkov a zainteresovaných strán. Z toho dôvodu manažment organizácie má realizáciu systému manažérstva kvality chápať ako výhodnú ziskovú investíciu, a nie iba ako certifikačnú požiadavku.

STN EN ISO 14001:2005 EMS Systém enviromentálneho manažérstva

Organizácie všetkých druhov sa stále viac zaoberajú dosahovaním a demonštrovaním rozvážneho environmentálneho správania sa kontrolou vplyvov svojich aktivít, výrobkov a služieb na životné prostredie, v súlade so svojou environmentálnou politikou a dlhodobými cieľmi. Robia tak v kontexte neustále sa posilňujúcej legislatívy, rozvoja ekonomickej stratégie a iných opatrení, ktoré podporujú ochranu životného prostredia a zvýšeného záujmu zainteresovaných strán o environmentálne záležitosti a udržateľný rozvoj. Norma ISO 14001 špecifikuje požiadavky na systém environmentálneho manažérstva, umožňujúce organizácii vyvinúť a zaviesť politiku a ciele, ktoré zohľadňujú právne požiadavky a informácie o významných environmentálnych aspektoch.

STN EN ISO 18 001:2007 OHSAS Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Táto norma OHSAS 18001 bola vypracovaná ako odozva na požiadavky kladené riadenie BOZP v organizáciách. Tieto narastajúce požiadavky legislatívnych predpisov, zákazníkov, ale i zamestnancov a odborových organizácii, začínajúce súdne spory súčasných a bývalých zamestnancov pri úrazoch a chorobách z povolania v dôsledku dlhodobých pracovných vplyvov, kladú omnoho väčšie nároky na zamestnávateľov a ich odborných zástupcov. Jedným z riešení, ako tieto nároky a požiadavky uspokojiť je zavedenie systému manažérstva BOZP.