Slovak  English 

Poradenstvo a konzultácie v oblasti podnikových informačných systémov a manažérskych systémov ISO 27001 ISMS a 9001 QMS

Informačná bezpečnosť

nie je len bezpečnosť IT, je to bezpečnosť všetkých dôležitých informácií v elektronickej, papierovej, resp. v akejkoľvek podobe a všetkými zariadeniami ktoré s informáciami súvisia a pracujú. Patrí sem Fyzická, Personálna, Legislatívna, Organizačná bezpečnosť a Bezpečnosť informačných technológií (súčasťou ktorých je aj Kybernetická bezpečnosť)


Informačná bezpečnosť


súbor opatrení a postupov na ochranu Vašich informačných aktív (dokumentov, záznamov, mailov, elektronických súborov, databáz ...)

Bezpečnostný audit (nezávislé na ISO)

Bezpečnostný audit obsahuje preskúmanie všetkých oblastí informačnej bezpečnosti v zákazníkom požadovanom rozsahu. Audit prebieha formou diskusie s oprávnenými osobami a zároveň preskúmavaním konzultovaných opatrení a postupov. Výstupom z auditu je identifikácia slabých miest informačnej bezpečnosti s popisom možných rizík a návrh doporučovaných opatrení. Nejde o penetračný test.

Bezpečnosť IT
 • sieťová bezpečnosť
 • bezpečnosť PC a notebookov
 • bezpečnosť serverov a databáz
 • bezpečnosť vývoja a testovania
 • bezpečnosť mobilných zariadení
 • šifrovanie a prenos dát
 • identity manažment

Fyzická bezpečnosť
 • Fyzický perimeter bezpečnosti
 • Bezpečnostné zóny
 • Opatrenia a postupy
 • Zabezpečenia
 • Prevencia

Personálna bezpečnosť
 • Požiadavky na výber zamestancov
 • Personálne výberové konanie
 • Bezpečnosť pred podpisom zmluvy
 • Bezpečnosť počas pracovného pomeru
 • Bezpečnosť pri ukončení pracovného pomeru
 • Bezpečnosť externých zamestnancov a subjektov

BCM
 • Identifikácia aktív a kritických procesov
 • Analýza rizík
 • Hodnotenie dopadov
 • Plán zvládania rizík
 • Plán obnovy IT
 • Kontrola a testovanie

Optimalizácia a efektívnosť SLA
 • Prehodnotenie SLA voči požiadavkám a potrebám spoločnosti
 • Zladenie SLA s Plánom obnovy IT
Penetračné testy
 • V príprave